Reklamačné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia
  Reklamačný poriadok opisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim. Upravuje spôsob, miesto reklamácie a postup pri riešení reklamácie. Týka sa tovaru, ktorý predávajúci predal spotrebiteľom. Pri reklamácii sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.

Reklamačné oddelenie: Denisa Mančíková, e-mail: obchod@rosemont.sk

 1. Dĺžka záruky
  Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov, alebo je vyznačená na obale (dátum spotreby).
 2. Záručné podmienky
  Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záruky. Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, skladovaním, alebo používaním na iný účel alebo za iných podmienok, ako sa má.
 3. Spôsob vybavenia reklamácie
  V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (reklamácia omylu, druhu, akosti, ceny …), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve.
 4. Spotrebný materiál
  Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.
 5. Záručný servis
  Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv. bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.